Sviðsstjóri fjárfestingaáætlana og greininga

Framkvæmdasýsla ríkisins leitar að öflugum og framsýnum leiðtoga til að leiða fagsvið fjárfestingaáætlana og greininga sem er nýtt fagsvið innan FSR skv. nýju skipuriti sem tekur gildi 1. september nk. Sviðið mun hafa með höndum greiningar og langtímaáætlanagerð vegna framkvæmda- og eignamála ríkisins. Sviðsstjóri mun sitja í framkvæmdastjórn FSR og taka þátt í að leiða þróun FSR. Sviðsstjóri ber ábyrgð á framkvæmd stefnu, gerð og eftirfylgni starfsáætlana, mannauðsmálum og árangursmati innan sviðsins.

Um Framkvæmdasýslu ríkisins:
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) er leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda og húsnæðisöflunar. Markmið okkar er að auka skilvirkni, hagkvæmni, gæði og samfélagslegan ávinning við framkvæmdir og húsnæðisöflun á vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi við að innleiða vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi.

Meðal verkefna sem FSR vinnur að um þessar mundir eru undirbúningur uppbyggingar hjúkrunarheimila víða um land, Hús íslenskunnnar, ný skrifstofubygging Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum, viðbygging við stjórnarráðshúsið, þróun stjórnarráðsreits og ofanflóðaverkefni víða um land, auk fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna þar sem unnið er markvisst að innleiðingu nýjunga í skipulagi vinnuumhverfis.
Lögð er áhersla á að starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku og þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi möguleika á að auka þekkingu sína og reynslu með markvissum hætti.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar má finna á: www.fsr.is

Helstu verkefni sviðsins:
• Þróun og vinnsla langtímaáætlana fyrir fjárfestinga- og eignamál ríkisins
• Fjárhags- og gagnagreiningar vegna verkefna á vegum FSR
• Skráning ríkiseigna
• Uppbygging gagnagrunna fjárfestinga- og eignamála
• Frum- og áhættumat framkvæmda- og leiguverkefna
• Stuðningur við áætlanagerð annarra fagsviða FSR
• Vinnsla verkefnaáætlana fyrir stærri framkvæmda- og leiguverkefni
• Utanumhald kostnaðarbanka

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, meistarapróf er kostur
• Reynsla af eignastýringu og fjárhagslegri stýringu verkefna
• Reynsla af greiningarvinnu og tölfræðilegri úrvinnslu
• Reynsla á sviði framkvæmda og/eða fasteignaþróunar
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Reynsla af stjórnun mannauðs og framúrskarandi geta til að byggja upp öflugt teymi
• Framsýni, drifkraftur og brennandi áhugi á þróun framkvæmda- og eignamála hins opinbera
• Afburða hæfni í samskiptum og lausn ágreinings
• Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2020. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is. Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem í stuttu máli er gerð er grein fyrir hæfni umsækjenda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum og aldri, eru hvattir til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.